STATUT

Statut fundacji o nazwie FUNDACJA INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE, ustanowiony w Warszawie w dniu 06.04.2019, tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi uchwałą z dnia 26.06.2019

§ 1

FUNDACJA INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. Wiktor Maria Morgulec, PESEL: 75060300678, zam. ul. Perzyńskiego 14D m. 37, 01-883 Warszawa, zwany dalej Fundatorem, ustanowił Fundację aktem notarialnym, spisanym w dniu 05.04.2019 przed Notariuszem w Warszawie, Anną Milczarek-Hylą, w Kancelarii Notarialnej przy Al. Reymonta 12A w Warszawie.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, ul. Perzyńskiego 14D m. 37, 01-883 Warszawa. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Majątek Fundacji stanowi wpłacony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek publicznych;
d. dochodów z majątku fundacji;
e. odsetek bankowych.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 4

Celami Fundacji są:
a. ochrona i promocja zdrowia;
b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
c. propagowanie różnych tradycji i rodzajów jogi jako skutecznych metod utrzymania ciała i umysłu w zdrowiu;
d. propagowanie holistycznych systemów medycznych w profilaktyce zdrowotnej;
e. propagowanie rozwiązań opartych na synergii i łączeniu tradycyjnych systemów leczniczych z osiągnięciami nowoczesnej medycyny;
f. łączenie starożytnej, tradycyjnej wiedzy z najnowszymi odkryciami z zakresu fizyki, psychologii, biologii i medycyny;
g. upowszechnianie wiedzy o tradycyjnych systemach dbania o higienę ciała i umysłu.

Organem nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia i Prezydent m.st. Warszawy.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. edukację kadry, kursy nauczycielskie jogi poprzez nieodpłatne, niedochodowe prowadzenie działalności;
b. specjalistyczne kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania techniki jogi oraz ogólne kształcenie w zakresie posługiwania się innymi holistycznymi technikami profilaktyki zdrowotnej, poprzez nieodpłatne, niedochodowe prowadzenie działalności;
c. stworzenie i kodyfikację wspólnego systemu holistycznej profilaktyki zdrowotnej;
d. wyodrębnienie i połączenie w spójną całość najbardziej wartościowych elementów starożytnych i nowoczesnych systemów profilaktyki zdrowia ciała i umysłu;
e. organizację kursów i szkoleń, konferencji specjalistycznych, poprzez nieodpłatne, niedochodowe prowadzenie działalności;
f. organizację wydarzeń lekcji warsztatów otwartych, kursów zawodowych, poprzez nieodpłatne, niedochodowe prowadzenie działalności;
g. udział w kampaniach medialnych propagujących holistyczny model profilaktyki zdrowotnej.

§ 6

Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub Fundatora;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierci członka Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w drodze oświadczenia woli.

§ 7

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g. wnioskowanie do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.
h. dokonywanie zmian w statucie Fundacji.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 8

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając członkom Zarządu informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9

Prezes Zarządu lub członek Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie.